Pravidla ochrany soukromí


Provozovatel e-shopu Nazdobeno.cz na stránkách www.nazdobeno.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté nájemci a kupujícími za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Mgr. Pavla Kadlecová IČ 09934138  se sídlem Hradecká 386, 588 56 Telč  (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@nazdobeno.cz, tel.: 732 466 659;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl nájemce či kupující, a které správce získal na základě plnění nájemní či kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.nazdobeno.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje nájemce a kupujícího nezbytné pro plnění nájemní či kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje nájemce a kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem vyřízení elektronické objednávky nájemce či kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

2. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nájemcem či kupujícím a Správcem;

3. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění nájemní či kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvy uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nájemcem či kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje nájemci a kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním nájemní či kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a nájemcem či kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva nájemce a kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má nájemce i kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@nazdobeno.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů nájemce a kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.nazdobeno.cz potvrzuje nájemce či kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí nájemce i kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.


Tato Pravidla vstupují v platnost 1.1.2022