Obchodní podmínky - půjčovna


1. Úvodní ustanovení

1.1. Nájemce před odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly půjčovny, s možnostmi platby a dodacími podmínkami.

1.2. Pronajímatel si vyhrazuje právo nájemce telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje apod..

1.3. V případě zájmu o více informací pište na e-mail: info@nazdobeno.cz, případně také můžete volat na telefonní číslo +420 732 466 659.

1.4. Naše půjčovna nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody na zdraví a majetku způsobené v souvislosti s používáním zapůjčených dekorací.

2. Zacházení s dekoracemi

2.1. Nájemce se zavazuje používat zapůjčenou dekoraci jen k účelu a způsobem, ke kterému je určena, tj. dekorativním účelům.

​2.2. Nájemce nesmí dekorace upravovat či opravovat.

2.3. Nájemce bere na vědomí, že všechny dekorace jsou používané, často se převáží a mohou být vlivem půjčování mírně opotřebované.

2.4. Rezervaci často provádíte mnoho měsíců dopředu, proto je důležité počítat s tím, že do doby Vaší zápůjčky se mohou dekorace několikrát půjčit. Tzn. je tu riziko, že některé věci se mohou ztratit nebo zničit. Vždy se ale budeme snažit najít vhodnou alternativu tak, aby k sobě nové dekorace ladily.

​2.5. Často se jedná o sklo, keramiku či náchylnější materiály. Prosíme, buďte při manipulaci vždy velmi opatrní. V případě zpětné přepravy dekorace vždy, prosím, řádně zabalte do původního balícího materiálu (bublinková folie, krabice, tašky apod.)

2.6. Světelné řetězy vracejte v takovém stavu jako byly zapůjčeny, tzn. smotané tak, aby nedošlo k jejich zamotání či poškození při jejich opětovném rozmotávání.

​2.7. Přehozy a běhouny:

 • nepropichujte žádnými ostrými předměty, ani špendlíky
 • nestříhejte a nesešívejte
 • nepoužívejte u otevřeného ohně
 • neutírejte jimi polité stoly či zem, neutírejte si ušpiněné ruce
 • nepoužívejte žádná barviva
 • prskavky a kouření nedoporučujeme - hrozí riziko propálení

2.8. Veškerý textil před vrácením vždy rozvažte a poskládejte. Vždy ho vracejte suchý, aby nevznikla plíseň, bez zbytků jídel, kamínků, perliček apod.

2.9. Jutové běhouny nelze prát, a proto je při jakémkoliv ušpinění automaticky účtována cena běhounu nového.

​2.10. Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů. V případě trvalého poškození nebo ztráty předmětu, bude nájemci účtována částka v jeho plné hodnotě. Občas se ale bohužel jedná o nenahraditelné originály, kde cenu stanovujeme individuálně. Kompletní seznam zboží a penále za poškozené nebo zničené zboží Vám zašleme na písemnou žádost.

​2.11. Nájemce je povinen dekorace při převzetí překontrolovat a v případě poškození ihned tuto skutečnost nahlásit. Nájemce potvrzuje, že plně odpovídá za veškeré škody vzniklé na pronajatém inventáři/ zboží od jeho převzetí až do přijetí pronajímatelem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a je nutné škodu uhradit. Dekorace nejsou pojištěné.

3. Délka zapůjčení dekorací

​3.1. Dekorace zapůjčujeme  na 5 dní (nejčastěji čtvrtek - pondělí), ale vše samozřejmě záleží na předchozí domluvě.

​3.2. Pokud dekorace potřebujete na dobu delší, než je standardní, cenu za delší zápůjčku stanovíme individuálně na základě dalších poptávek.

​3.3. Myslete prosím na to, že svateb či jiných akcí je mnoho, takže je nutné vracet zapůjčené věci v termínu, na jakém jsme se dohodli předem. Moc děkujeme!

4. Půjčovné, způsob úhrady půjčovného, vratná kauce

​4.1. Cena půjčovného je stanovena jako smluvní a je vždy tvořena cenou za vypůjčené zboží a vratnou kaucí, která Vám bude navrácena bezprostředně po vrácení zapůjčených dekorací v původním a nepoškozeném stavu.

​4.2. Půjčovné i vratnou kauci lze zaplatit pouze hotově při osobním odběru.

​4.3. Zapůjčené zboží je nájemci předáno po uhrazení celkové částky a složení vratné kauce (hodnotu vypůjčeného zboží i vratné kauce bude nájemce znát vždy předem).

​4.4. Kauci vždy stanovujeme až na základě výše objednávky. Informace o výši kauce bude zaslána při potvrzení rezervace dekorací.

​4.5. Běžné opotřebení předmětu nájmu není poškozením.

4.6. Při převzetí vraceného inventáře je pronajímatel nebo jím pověřený pracovník povinen:

 • Pronajatý inventář zkontrolovat, přepočítat počet vrácených kusů, ověřit funkčnost, zkontrolovat případné poškození a vyčíslit případné škody způsobené ztrátou, poškozením či rozbitím;
 • V případě pronájmu textilií je pronajímatel při navrácení zběžně prohlédne, přepočítá a pošle na vyprání do prádelny. Za definitivně vrácené jsou považovány až po návratu z prádelny (což je cca do 10 dnů od navrácení), kdy pronajímatel vyčíslí případné škody způsobené ztrátou či poškozením.

4.6. Pokud bude půjčené zboží navráceno poškozené, bude nájemci vrácena pouze poměrná část vratné kauce. Pokud půjde o trvalé poškození, z kauce bude zaplacena původní cena zboží. V případě originálů bude odečtena cena určená pronajímatelem.

​4.7. Pokud bude zboží navráceno zničené či nebude navráceno včas nebo vůbec (z jakéhokoliv důvodu), pak kauce v celé výši propadá.

​4.8. Vratná kauce bude nájemci navrácena hotově při osobním předání dekorací zpět do půjčovny.

5. Osobní prohlídka naší půjčovny

​5.1. Pokud budete mít zájem, rádi Vám dekorace ukážeme také osobně. Vždy je ale potřeba domluvit se předem na termínu a hodině. Kontaktovat nás můžete e-mailem na info@nazdobeno.cz, případně také telefonicky na čísle +420 732 466 659.

6. Vyzvednutí a vrácení dekorací

​6.1. Veškeré dekorace předáváme pouze v našem skladu na adrese Hradecká 386, 588 56 Telč.

​6.2. Vyzvedávání probíhá většinou ve čtvrtek od 18 do 19 hod. Vrácení pak probíhá v pondělí od 18 do 19 hod. Vyzvednutí a vrácení dekorací mimo uvedenu dobu je možné po předchozí dohodě v pracovním týdnu.

7. Výpověď smlouvy ze strany nájemce

​7.1. Nájemce je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu, a to s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi pronajímateli, tj. bez výpovědní doby.

​7.2. Výpověď musí být učiněna písemně a zaslána prostřednictvím e-mailu na naši adresu info@nazdobeno.cz.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele

​8.1. Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:

 • Nájemce užívá inventář v rozporu s poučením pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu.
 • Nájemce nezajistí v místě a termínu předání předmětu nájmu pověřenou osobu znající číslo objednávky.
 • Nájemce se dostane do prodlení s úhradou nájemného či vratné kauce, tzn. nezaplatí osobně při předání předmětu nájmu.
 • Má-li pronajímatel podezření, že v důsledku trvání smlouvy může pronajímateli vzniknout škoda či jiná újma.
 • Zahájení insolvenčního řízení vedeným na majetek nájemce, při přerušení či zastavení podnikatelské činnosti nájemce.
 • Zrušení nájemce (právnické osoby) či smrti nájemce (fyzické osoby).
 • Nájemce se dostane do prodlení s vrácením předmětu nájmu.
 • Jiné hrubé porušení smlouvy.

9. Provozovatel

9.1. Provozovatelem půjčovny je Mgr. Pavla Kadlecová, IČO: 09934138.

​9.2. Nejsme plátci DPH.


Platnost obchodních podmínek od 1.1.2022.